เลือกบริการที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการปฏิบัติตาม PDPA

Package A

สำหรับองค์กรที่ต้องการคำปรึกษาด้าน PDPA เท่านั้น
 • ปรึกษาทาง Online สูงสุด 2 ชั่วโมงต่อเดือน

Package B

สำหรับองค์กรที่ต้องการเริ่มต้น implement PDPA
 • อบรมและจัดทำ Workshop 1 ครั้ง (3 ชั่วโมง)
 • จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)และแบบฟอร์มขอความยินยอม (Consent)
 • ตรวจสอบนโยบายและกระบวนการทำงานหลักขององค์กร
 • จัดทำบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล
 • จัดทำสัญญาประมวลผลข้อมูล
Popular

บริการทำหน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Outsourced DPO)

Package C

สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก (พนักงานไม่เกิน 20 คน)
 • อบรมและจัดทำ workshop 1 ครั้ง (3 ชั่วโมง)
 • บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ 1 ชั่วโมงต่อเดือน
 • จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)และแบบฟอร์มขอความยินยอม (Consent)
 • ตรวจสอบนโยบายและกระบวนการทำงานหลักขององค์กร
 • จัดทำบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล
 • จัดทำสัญญาประมวลผลข้อมูล
 • จัดทำแบบประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA)
 • ให้คำปรึกษาแนวทางการจัดการกรณีเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
  (Data Breach)
 • ให้คำปรึกษาในการจัดการการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • อัพเดทข่าวสารและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA
 • ประสานงานและเป็นตัวแทนติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริการตรวจสอบภายใน (Audit) ประจำปี

Package D

สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลาง (พนักงาน 20 - 200 คน)
 • อบรมและจัดทำ workshop 1 ครั้ง (3 ชั่วโมง)
 • บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ 2 ชั่วโมงต่อเดือน
 • จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)และแบบฟอร์มขอความยินยอม (Consent)
 • ตรวจสอบนโยบายและกระบวนการทำงานหลักขององค์กร
 • จัดทำบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล
 • จัดทำสัญญาประมวลผลข้อมูล
 • จัดทำแบบประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA)
 • ให้คำปรึกษาแนวทางการจัดการกรณีเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
  (Data Breach)
 • ให้คำปรึกษาในการจัดการการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • อัพเดทข่าวสารและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA
 • ประสานงานและเป็นตัวแทนติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริการตรวจสอบภายใน (Audit) ประจำปี
Popular

Package E

สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 200 คน)
 • อบรมและจัดทำ workshop (customized)
 • บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ไม่จำกัด
 • จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)และแบบฟอร์มขอความยินยอม (Consent)
 • ตรวจสอบนโยบายและกระบวนการทำงานหลักขององค์กร
 • จัดทำบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล
 • จัดทำสัญญาประมวลผลข้อมูล
 • จัดทำแบบประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA)
 • ให้คำปรึกษาแนวทางการจัดการกรณีเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
  (Data Breach)
 • ให้คำปรึกษาในการจัดการการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • อัพเดทข่าวสารและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA
 • ประสานงานและเป็นตัวแทนติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริการตรวจสอบภายใน (Audit) ประจำปี

บริการจัดอบรมและทำ Workshop

Package F

 • บริการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ PDPA แก่บุคลากรขององค์กรเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฎิบัติตามกฎหมาย
 • จัดทำ workshop เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากร
Popular
Languages »