Blogs

PDPA เลื่อน!

แล้วเราต้องเลื่อนตามไหม ?

Consent When?

ผู้ประกอบการควรขอความยินยอม (consent) เมื่อไหร่ดี?

เงินเดือนไม่ใช่ข้อมูล Sensitive?

"เงินเดือน" ไม่ใช่ข้อมูล sensitive???

7 ฐานการประมวลผลข้อมูล

เหตุผลที่ใช้อ้างอิงในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตาม PDPA
Languages »